เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เชิญรับชม การถ่ายทอดสด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำ
ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับ
ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงแรงงาน"
วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
สามารถรับชมทาง Youtube : RChannel และ www.vec.go.th

สามารถรับชม ได้ที่ช่องทาง